ראשי שירותים עסקים הגירה מידע פורום קשר

הגירה » ויזות לארה"ב


קיימים סוגים שונים של ויזות לארה"ב המעניקות לבעליהן את הזכות לעבוד או לשהות
,בארה"ב לתקופות זמן שונות ותחת תנאים שונים. הויזות לארה"ב שונות זו מזו באורכן
.באפשרות לעבוד, באפשרות לשהות ובאפשרות להביא בני משפחה נוספים לארה"ב
כל ויזה לארה"ב מונפקת עבור המקרה הספציפי לה היא יועדה ועל בסיס נתוני המבקש
.המיוחדים. להלן רשימה של סוגי הויזות האפשריות

.ויזות עבור דיפלומטים, שליחי מדינה רשמיים, ובני משפחותיהם A - 1
.ויזות עבור פקידי או עובדי ממשל אחרים של ממשלות זרות, או משפחותיהם A - 2
.A - 1 ו A - 2 ויזות עבור בני משפחה קרובים או עובדים של בעלי ויזות A - 3
.ויזת תייר לעסקים B - 1
.ויזת תייר. מבקרים מארצות מסוימות רשאים להיכנס לארה"ב ללא ויזה זו B - 2
.ויזות לתיירים זרים העוברים דרך ארה"ב C - 1
ויזות לאנשי צוות ימי ואווירי הנדרשים לשהות בצורה זמנית בארה"ב ושיעזבו את D - 1
.ארה"ב בכלי התחבורה שהביאם לארה"ב         
ויזת סוחר E - 1
ויזת משקיע E - 2
ויזת סטודנט F - 1
.F - 1 ויזת נילווה לבני משפחות בעלי ויזת F - 2
ויזות עבור נציגים רשמיים של ממשלות זרות, המגיעים לארה"ב לעבוד בארגון G - 1
.בינלאומי, צוותיהם ובני משפחותיהם         
ויזות עבור נציגים רשמיים אחרים של ממשלות זרות, שבאים לעבוד בארה"ב עבור G - 2
.ארגון בינלאומי, ובני משפחותיהם         
ויזות עבור נציגים רשמיים של ממשלות זרות ובני משפחותיהם שמתאימים לויזת G - 3
.G - 1 או G - 2 אך ממשלותיהם אינן חברות בארגונים בינלאומיים         
.ויזות עבור מנהלים ועובדים של ארגונים בינלאומיים ובני משפחותיהם G - 4
.האחרות G ויזות עבור נלווים ואחרים ובני משפחותיהם העוזרים לבעלי כל ויזות G - 5
ויזות ליחידים העובדים במקצוע ספציפי שדורש לפחות תואר ראשון או שווה ערך H - 1B
.בניסיון עבודה         
ויזות לעובדי חקלאות זמניים הבאים לארה'ב למלא משרות שבהן יש חוסר זמני H - 2A
.בעובדים אמריקאיים ושהוכרו ע"י משרד החקלאות האמריקאי         
.ויזת הכשרה H - 3
.H ויזת נילווה לשוהים על ויזת H - 4
.ויזות לארוסות או ארוסים של אזרחים אמריקאיים הבאים לארה"ב ע"מ להתחתן K - 1
.K 1 ויזות לילדים או קטינים לא נשואים של בעלי ויזת K - 2
,ויזות העברות עובדים בין סניפי החברה עבור עובדים העובדים כמנהלים בכירים L - 1
.או בעלי ידע בלעדי         
.L ויזות נילווה לבעלי ויזות L - 2
.ויזות לסטודנטים ללא עבר אקדמאי M - 1
.M ויזת נילווה לבעלי ויזות M - 2
.ויזות לילדים למהגרים ספציפיים N
.ויזות ליחידים בעלי יכולות מיוחדות בתחום המדע, האומנות, חינוך, עסקים או ספורט O - 1
.O - 1 ויזות לצוותי מחזיקי O - 2
.O ויזות נילווה לבעלי ויזות O - 3
.ויזות לאתלטים או אומנים וצוותיהם בעלי שם בינלאומי P - 1
.ויזות לאומנים הבאים לארה"ב במסגרת תכנית הכשרה P - 2
.אומנים ובדרנים הבאים לארה"ב בקבוצה ע"מ להציג מופעים תרבותיים שונים P - 3
.P ויזות נילווה לבעלי ויזת P - 4
.ויזות למבקרים הבאים לארה"ב להשתתף בתוכניות בינלאומיות להכרת תרבויות שונות Q - 1
.Q ויזות נילווה לבעלי ויזות Q - 2
.ויזות לאנשי דת R - 1
.R ויזות נילווה לויזות R - 2
ויזות ליחידים הבאים לארה"ב לספק מידע חיוני לרשויות בארה"ב כשנקבע כי נוכחותם S - 1
.בארה"ב חיונית לשם מיצוי חקירה         
יחידים המגיעים לארה"ב לספק מידע חיוני לרשויות ואשר יהיו נתונים לסכנה כתוצאה S - 2
.ממסירת מידע זה ואשר רשאים לקבל פרס עבור המידע         
.S ויזת נילווה לבעלי ויזת S - 3

Scroll the text upScroll the text down השתמש בחיצים כדי לגלול את הטקסט  *

ויזות לארה"ב

גרין קארד

אזרחות

הגרלת הגרין קארד
Work Visa Shipping Shipping Shipping

כל הזכויות שמורות © המקום.קום בע"מ